Foto:

BOECHOUT – Ondanks de huidige energiecrisis sluit de gemeente Boechout het jaar af met een positief resultaat.

Tijdens de gemeenteraad van maandag 19 december werden de budgetaanpassingen voor 2022, het budget voor 2023 en de wijzigingen in het financieel meerjarenplan tot 2025 goedgekeurd.

‘Zoals alle lokale besturen, heeft ook onze organisatie hard moeten werken om de rekeningen te doen kloppen,’ zegt burgemeester Koen T’Sijen, die bevoegd is voor Financiën. ‘Ook wij moeten elke euro twee keer omdraaien vooraleer we uitgaven doen. De voorbije COVID-crisis, de oorlog in Oekraïne, de huidige energiecrisis … het zijn allemaal factoren die ons aanzetten om op een redelijke en voorzichtige manier met ons geld om te gaan. Daarnaast kennen we op een aantal vragen het antwoord niet. Hoe zal de loonindex evolueren? Hoelang zal de oorlog in Oekraïne nog duren? Heeft de energieprijs stilaan haar plafond bereikt? Dat zijn allemaal risicofactoren, waar we de komende jaren als bestuur voorzichtig mee om zullen moeten gaan.’

Plan van aanpak

Het bestuur is ervan overtuigd dat de risicofactor wel verkleind kan worden door niet af te wachten, maar nu al bepaalde ingrepen te doen. Men wil de inkomsten monitoren en verhogen, kritisch kijken naar het investeringssaldo en bekijken of er opportuniteiten zijn in het beheer van het patrimonium. Ondertussen worden de schulden en financiering geëvalueerd en maakt men een kritische doorlichting van de werkingskosten en van het personeelsbestand.

Meerjarenplan en autofinancieringsmarge, inkomsten en uitgaven

Lokale besturen maken conform de BBC-regelgeving (Beleids- en Beheercyclus) een meerjarenplan met beleidsdoelstellingen en acties op, registreren wat ze doen in de boekhouding en rapporteren daarover d.m.v. de jaarrekening. De autofinancieringsmarge is een belangrijk instrument om te zien hoe gezond de gemeentelijke financiën zijn. Ze moet op het einde van elke legislatuur positief zijn. Met deze marge kunnen gemeenten leningen aangaan om investeringen te financieren.

 

  • De inkomsten uit belastingen van de gemeente Boechout komen voor 59% voort uit de aanvullende personenbelasting en voor 35% uit de onroerende voorheffing. De aanvullende personenbelasting bedraagt 6,9%, wat vergelijkbaar is met andere gemeenten. Hier raamt de FOD Financiën een meeropbrengst van € 1.730.103 (o.a. door de stijging van de loonindex). De opcentiemen op de onroerende voorheffing blijven ongewijzigd op 846, dit is lager dan het gemiddelde in Vlaanderen. Hier voorziet de Vlaamse belastingdienst in 2023 een meeropbrengst van € 327.613 (meer nieuwe woningen gebouwd in Boechout in 2022).

 

  • Uit de investeringen worden sommige uitgaven geschrapt, andere verminderd. Gecombineerd met een optimalisering van subsidiedossiers, kan de gemeente een minderuitgave van € 837.198 realiseren.

 

  • Een goed beheer en verkoop van patrimonium moet € 500.000 extra opbrengen.

 

  • De geconsolideerde schuld bij bankinstellingen (gemeente + AGB) en Fluvius (2022) zal in 2025 € 26.046.523 bedragen. Dit is een daling met € 4.629.142 of 15% ten opzichte van 2020, bij de start van de legislatuur.

 

  • De energiekosten zijn het afgelopen jaar heel erg gestegen. In vergelijking met 2021 (€ 295.250) zijn de energiekosten meer dan verdrievoudigd (€ 913.900 in 2022). De gemeente verwacht dat deze stijging zich volgend jaar nog doorzet, om dan vanaf 2024 hopelijk terug af te zwakken tot een ‘redelijk’ niveau in 2025 (€ 371.350).

 

  • Politie en brandweer nemen een grote hap uit het exploitatiebudget. De kosten voor politie zullen stijgen van € 1.278.397 in 2021 tot € 1.504.710 in 2023. Voor de brandweer wordt gerekend met een gelijkaardige procentuele stijging: van € 371.069 in 2021 tot € 526.120 in 2023.

 

  • Het bestuur wil het tegen het einde van de legislatuur met minder personeel doen. Zonder naakte ontslagen zullen er tegen het einde van de legislatuur 4,5 voltijdse krachten minder werkzaam zijn in de organisatie (nu 113 ‘voltijds equivalenten’).

Gemeente Boechout blijft investeren

Dat alles duurder wordt, wil niet zeggen dat de gemeente stil blijft staan. Met gerichte, duurzame investeringen op het beleidsdomein klimaat en milieu en duurzaamheid investeert de gemeente meer dan € 612.000 in haar eigen toekomst. Opvallend daarbij zijn ontharden, vergroenen en aanplanten, een nieuw recyclagepark en duurzaam, nieuw rollend materiaal. Meer dan € 727.000 wordt geïnvesteerd in duurzaam onderhoud en renovatie van het eigen patrimonium. Het grootste investeringsbedrag (meer dan € 3.530.000) gaat naar mobiliteit en openbare werken. Hier springen vooral de aanleg van fietspaden langs twee belangrijke invalswegen in het oog: Wommelgemsesteenweg en Broechemsesteenweg. Daarnaast blijft de gemeente inzetten op onderhoud van fietspaden, rijwegen en voetpaden. Digitalisering van school en gemeentelijke dienstverlening zorgen voor een uitgave van meer dan € 750.000, waarvan bijna € 380.000 wordt gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. In het departement Welzijn investeert de gemeente, naast de subsidiëring van de hogere overheden, in een eigen welzijnsbeleid voor € 757.385, waarvan € 586.388 exploitatie voor het OCMW.

Conclusie

De gemeente zal een positief exploitatiesaldo in 2023, 2024 en 2025 kunnen voorleggen, waardoor investeringen mogelijk zijn. De schuld daalt met 15% t.o.v. 2020 en ook de autofinancieringsmarge (het verschil tussen exploitatiesaldo en aflossingen van leningen) zal positief zijn. De gemeente zal m.a.w. een positief beschikbaar budgettair resultaat kunnen voorleggen in de drie resterende jaren van de legislatuur.

Persbericht: Gemeente Boechout

Door Studio S

Ik ben Dirk Ik ben 58jaar ik ben afgestudeerd als barman/garçon, de helft man mijn leven heb ik met mijn ouders een cafe hier in Mortsel gehad. Mijn grote droom was om een buschauffeur te worden, en ik heb deze droom kunnen verwezenlijken. Van kinds af aan was ik gepassioneerd door fotografie, zo heb ik op latere leeftijd hier een cursus voor gevolgd en ben een hobbyfotograaf geworden. Mijn passie was echter meer met bewegende beelden werken. Het begon met bewegende foto’s en is later overgegaan naar video. Ik woon al 46 jaar lang in Mortsel waar ook mijn hart ligt. Zo heb ik mijn hobby met Mortsel gecombineerd en Mortsel TV opgericht (nu Yadi Media). Dit is een internet TV dat intussen ook al een uit de hand gelopen hobby geworden maar een dat ik dolgraag doe.

Een reactie achterlaten