Foto:

Stad Mortsel moet net als alle lokale besturen zwaar besparen. De combinatie van de stijgende energieprijzen,

de sterk toegenomen inflatie en de indexering van de personeelskosten, zorgt voor een ongeziene aanslag op de lokale financiën. Om de meerjarenplanning in balans te houden moest de stad op zoek naar vele miljoenen. Op de komende gemeenteraad (20 december 2022) zal dan ook een grondig aangepast meerjarenplan worden voorgelegd. Doelstelling was om de Mortselaar bij die besparingen maximaal te ontzien. Die heeft het immers nu zelf al moeilijk genoeg. Dat is gelukt. De belastingen en de onroerende voorheffing zullen niet worden verhoogd, er wordt geen personeel ontslagen, alle dienstverlening blijft behouden en ook de belangrijke grote en kleine investeringen blijven overeind. Uiteraard werden wel een aantal andere projecten geschrapt, uitgesteld of herdacht. De brug over de fortvijver springt daarbij het meest in het oog.   

 

Waarom een aanpassing? 

Zonder wijzigingen, zou lokaal bestuur Mortsel eind 2025 geconfronteerd worden met een tekort van ongeveer tussen de 7 en 8 miljoen euro. De grote ‘boosdoeners’ daar zijn vooral de verschillende indexsprongen, die zorgen voor een enorme impact op onze personeelskost en de dotaties aan de politie- en hulpverleningszones. Ook zij worden immers getroffen door extra loonkosten. Daarnaast verhoogden de budgetten voor energie en de aankoop van goederen, omwille van de gestegen materiaalprijzen. Tijdens de Oekraïnecrisis en de coronapandemie konden we gelukkig rekenen op subsidies van de hogere overheden. Die waren echter onvoldoende om alle kosten te dekken.

Welke grote wijzigingen voorzien we? 

Project stadhuis en brug fortvijver
Momenteel wordt het stadhuis van Mortsel drastisch vernieuwd. Die opbouw kent zijn eigen uitdagingen, in de vorm van onverwachte problemen met fundering en stabiliteit enerzijds, en gestegen materiaalprijzen en leveringsdata van materialen anderzijds. Momenteel is het de bedoeling om het stadhuis klaar te hebben in het voorjaar van 2024. We voorzien een verhoging van het renovatiebudget van 3.4 miljoen euro.

Onze bedoeling was om achter het stadhuis een brug te leggen, die het stadhuis met FORT 4 verbindt. Die brug wordt geschrapt uit de meerjarenplanning. Dat levert een besparing op van 1.190.000 euro. Wel wordt er een beperkter budget van 250.000 euro voorzien om de openbare ruimte aan de achterzijde van het stadhuis op een andere manier aan te leggen. Uitstel is echter niet noodzakelijk afstel. Mogelijk komt de bouw van de brug in een volgende legislatuur opnieuw op de planning.

Wel een Welzijnshuis, maar geen Zorgcampus 

Lokaal bestuur Mortsel plande om het politiekantoor rechts naast het stadhuis om te vormen tot een Welzijnshuis, het kloppende hart van al onze welzijnsdiensten (zoals o.a. de sociale dienst), en de huidige gebouwen aan de Meerminne 4 en 6 om te vormen tot een Zorgcampus met nieuwe assistentiewoningen. Het Welzijnshuis blijft op onze planning staan, maar de plannen voor de Zorgcampus bergen we met spijt in het hart op. Dat wil zeggen dat wanneer de diensten van lokaal bestuur Mortsel die momenteel in de Meerminne 4 en Meerminne 6 zitten hun intrek kunnen nemen in het stadhuis en het Welzijnshuis, we de site aan de Meerminne 4 en Meerminne 6 zullen verkopen. Dat levert niet alleen besparingen op wat betreft studiekosten en renovatiewerken, maar ook een inkomst die wordt geraamd op meer dan drie miljoen euro. Uiteraard laten we de toekomstige ontwikkeling op deze Meerminnesite niet volledig ‘los’. Als lokaal bestuur zullen we bij de verkoop van deze gronden een projectdefinitie opstellen met onder andere een programma van eisen om het voortbestaan van het buurtrestaurant te garanderen. We bekijken eveneens of we aan een toekomstige ontwikkelaar kunnen opleggen dat er flats voor bepaalde doelgroepen gecreëerd moeten worden.

 

Verkoop flats de Populier 

Boven De Populier, Huis voor de Buurt, is lokaal bestuur Mortsel eigenaar van 10 flats, die verhuurd worden via ons OCMW. Deze verhuur is historisch zo gegroeid, maar vandaag de dag zijn er met de sociale huisvestingsmaatschappijen andere partners binnen Mortsel actief die dezelfde dienstverlening aanbieden. Met hen zullen we in eerste instantie het gesprek aangaan. We voorzien een opbrengst van 1.5 miljoen.

Geen verhoging belastingen of zaalverhuur, wel stijging van zwembadprijzen 

Lokaal bestuur Mortsel zal de personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing niet verhogen. We willen immers dat de Mortselaar niet de rekening moet betalen van de opeenvolgende crisissen. Om die reden zullen we – behoudens normale indexeringen – ook onze huurprijzen van onze zalen niet verhogen. Wat wel wijzigt, is de kostprijs om te zwemmen in zwembad Den Bessem. We kunnen niet anders, omdat door de hogere uitgaven voor energie en lonen het zwembad op een enorm verlies afstevent. Op dit moment betalen volwassen inwoners van de deelnemende gemeenten (Mortsel, Hove, Borsbeek en Edegem) 3 euro, andere volwassenen 6 euro. De werkelijke kostprijs voor stad Mortsel ligt echter veel hoger. We kunnen niet anders dan dit verlies compenseren door de prijzen lichtjes op te trekken.

Enkele andere wijzigingen in de kijker 

Nog meer dan vroeger voorzien we in de nieuwe meerjarenplanning om via subsidies in te zetten op verdere digitalisering:

  • Het project ‘Gemeente zonder gemeentehuis’ moet zorgen voor een tijds- en plaatsonafhankelijk klantencontactcentrum, dat de noodzaak om fysiek naar het stadhuis te komen nog kleiner maakt.
  • We versterken en breiden de digitale dienstverlening van de bib en het Stadsonthaal uit door vanaf 2023 de implementatie van Mijn Burgerprofiel App aan deze actie te koppelen.
  • We maken werk van een individuele toegang tot het internet thuis voor alle kwetsbare burgers en werken aan een overkoepelend e-inclusiebeleid binnen het lokaal bestuur.
  • We implementeren een gemeentelijke digibank voor ‘Zora werkt’. Met de oprichting van een intergemeentelijke digibank met verschillende digipunten willen we kwetsbare groepen meekrijgen in de digitaliseringsgolf.

We willen onze medewerkers in de zorg versterken via de campagne ‘Schitteren in de zorg’. We zetten in op een brede wervingscampagne om nieuwe medewerkers aan te trekken, en willen daarnaast het groeipotentieel van huidige en nieuwe medewerkers vergroten om de job aantrekkelijker te maken.

Persbericht: Lokaal bestuur Mortsel

 

Door Studio S

Ik ben Dirk Ik ben 58jaar ik ben afgestudeerd als barman/garçon, de helft man mijn leven heb ik met mijn ouders een cafe hier in Mortsel gehad. Mijn grote droom was om een buschauffeur te worden, en ik heb deze droom kunnen verwezenlijken. Van kinds af aan was ik gepassioneerd door fotografie, zo heb ik op latere leeftijd hier een cursus voor gevolgd en ben een hobbyfotograaf geworden. Mijn passie was echter meer met bewegende beelden werken. Het begon met bewegende foto’s en is later overgegaan naar video. Ik woon al 46 jaar lang in Mortsel waar ook mijn hart ligt. Zo heb ik mijn hobby met Mortsel gecombineerd en Mortsel TV opgericht (nu Yadi Media). Dit is een internet TV dat intussen ook al een uit de hand gelopen hobby geworden maar een dat ik dolgraag doe.

Een reactie achterlaten